logo

Statut

Integracyjne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „DAJ SZANSĘ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Integracyjne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „DAJ SZANSĘ

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie zezwala na stosowane skróconej nazwy, tj. ISKF „Daj Szansę” we wszelkiej

korespondencji i dokumentacji prawnej i finansowej ze Stowarzyszeniem.

§ 3

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i

sportu oraz propagowaniem ruchów i działań antyrasistowskich poprzez sport.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z

poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7

kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz

niniejszego statutu.

§ 9

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnych celach.

§ 10

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 11

Znakiem Stowarzyszenia jest zarys geograficzny Polski z trzema ludzkimi ramionami ludzi

rasy białej, żółtej i czarnej.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez promowanie

zespołowych gier sportowych i udziału w nich zawodników innych ras i narodów,

2. promowanie i propagowanie postaw obywatelskich poprzez sport;

3. poprzez sport rozwijanie nauki, kultury, oświaty;

4. poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym: rasizmowi, ksenofobii i

nietolerancji wobec innych grup społecznych, religijnych, narodowościowych i etnicznych,

5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport,

6. krzewienie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

7. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

§ 13

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. wspieranie członków Stowarzyszenia w dążeniu do osiągania sukcesów

sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom stowarzyszenia, którzy osiągają

sukcesy sportowe,

3. zapewnianie członkom Stowarzyszenia dostępu do infrastruktury sportowej,

4. prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie obozów sportowych,

5. organizację i udział w imprezach sportowych,

6. podejmowanie działań na rzecz wprowadzania rozwiązań prawnych

związanych z realizacją celów stowarzyszenia,

7. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,

8. wydawanie i publikowanie m.in. za pośrednictwem strony internetowej książek, czasopism,

broszur i publicystyki związanej z celami Stowarzyszenia,

9. pomoc prawna dla sportowców i działaczy sportowych z innych grup

etnicznych i narodowościowych przy wszelkiego rodzaju postępowaniach

administracyjnych, sądowych i związkowych,

10. tworzenie ośrodka prawno-informacyjnego dla sportowców i działaczy sportowych, który

będzie świadczył pomoc prawną, świadczył doradztwo, zbierał dokumentację i

faktografię przypadków wydarzeń rasistowskich w sporcie,

11. organizowanie wyjazdów i zawodów sportowych oraz promocja sportowców i klubów,

12. wspieranie sportowców i działaczy sportowych w trudnej sytuacji życiowej,

13. realizację krajowych i międzynarodowych sportowych programów antyrasistowskich,

14. współpracę z innymi podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,

15. współpracę z organami administracji publicznej,

16. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

17. wspieranie i inicjowanie działań, zmierzających do unifikacji praw i przepisów niższego

rzędu (np. polskich przepisów związków sportowych) z przepisami prawa

powszechnego i prawem europejskimi,

18. doradztwo i konsultacje w legislacji prawa związanego z zakresem działania

stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce

zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie

Polski.

§ 15

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. uczestników,

3 . wspierających,

4. honorowych.

§ 16

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku

życia, która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich

przedstawicieli ustawowych. W celu uzyskania członkostwa niezbędne jest:

1) złożenie deklaracji członkowskiej na piśmie,

2) przedstawienie pozytywnej opinii 2 członków stowarzyszenia.

2. Członkiem uczestnikiem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia

§ 18

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 19

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu.

§ 20

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków

Stowarzyszenia.

§ 22

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz

Stowarzyszenia oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach oraz wszelkich przedsięwzięciach

organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkom uczestnikom przysługują prawa członków zwyczajnych określone w ust. 1 punkt

2-4. Członkowie uczestnicy mają prawo być obecni na Walnym Zgromadzeniu bez

biernego i czynnego prawa wyborczego oraz bez głosu stanowiącego.

§ 23

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek.

§ 24

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

ani też głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu o ile nie posiadali uprzednio statusu

członka zwyczajnego Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w

Walnym Zgromadzeniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak

członkowie zwyczajni.

§ 25

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 26

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 27

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, po uprzednim

wezwaniu do ich uiszczenia,

d) na pisemny wniosek siedmiu członków Stowarzyszenia w przypadku działania przez

członka na szkodę Stowarzyszenia,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego będącego

osobą prawną,

5. likwidacji Stowarzyszenia.

§ 28

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 29

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 30

Kadencja władz.

1. Stowarzyszenie określa kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być pozbawieni swoich funkcji przed

upływem kadencji w wyniku rażącego łamania Statutu Stowarzyszenia lub jeśli w inny sposób

zawiedli zaufanie członków Klubu – uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą w

głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

Z wyłączeniem §30 ustęp 2 powyżej – uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu

uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 32

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3

składu organu.

ROZDZIAŁ 5

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 33

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, uczestnicy oraz zaproszeni

goście.

§ 34

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 35

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz rok przez Zarząd

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej

na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia dokonuje się indywidualnie listem

poleconym lub w drodze elektronicznej, o ile członek Stowarzyszenia wyraził zgodę na ten

sposób powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

§ 36

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym

czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji

Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

§ 37

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie

jest jawne z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych, które jest tajne,

chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4. udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie budżetu,

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego oraz pozbawienia

członkostwa honorowego,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6

ZARZĄD

§ 39

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami

Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 40

Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich

członków.

§ 41

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 42

Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Członków,

2. sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 51 Statutu.

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7. przyjmowanie członków oraz ich wykluczanie.

§ 43

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że

Zarząd zdecyduje o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 44

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,

uprawniony jest Prezes wraz z jednym członkiem Zarządu, działający łącznie.

ROZDZIAŁ 7

KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

§ 46

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz

sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członków lub zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ 8

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 48

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. darowizn, spadków, zapisów,

3. dotacji i ofiarności publicznej.

4. dochodów z działalności gospodarczej, w tym sponsoringu.

§ 49

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 50

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia w kwotach

powyżej 100.000,00 złotych podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia

Członków.

§ 53

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń

woli w imieniu Stowarzyszenia w szczególności w sprawach

majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ 9

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 54

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych

w odrębnych ustawach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 55

Przedmiotem działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności, może być:

a) 22.11.Z – wydawanie książek

b) 22.12.Z – wydawanie gazet

c) 22.15.Z – działalność wydawnicza pozostała

d) 51.90.Z – pozostała sprzedaż hurtowa

e) 52.47.A – sprzedaż detaliczna książek

f) 52.47.B – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

g) 52.48.D – sprzedaż detaliczna artykułów sportowych

h) 52.42.Z – sprzedaż detaliczna odzieży

i) 52.48.G – sprzedaż artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych

sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowanych

j) 55.52.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

k) 63.30.A – działalność organizatorów turystyki

l) 74.40.Z – reklama

m) 93.05.Z – działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje

Walne Zgromadzenie Członków uchwałą powziętą większością głosów –

(2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 57

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 58

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.